Antiepileptik İlaçlar

TRİLEPTAL

Trileptal 60mg/ml suspansiyon

Trileptal 150 mg tablet

Trileptal 300 mg tablet

Trileptal 600 mg tablet

 

 

Aktif Madde: Okskarbazepin

Etki mekanizması: Nöronda oluşan uyarının iletilebilmesi için açılan voltaja duyarlı Na+ kanallarını bloke ederek etkisini gösterir. Ayrıca voltaja duyarlı N ve P tipi Ca++ kanallarını da modüle ederken K+ kanallarını açıcı etkiler gösterir.

Uygun hasta profilleri:

Trileptal, çocuk (2 yaş ve üzeri), adölesan, erişkin ve yaşlılar gibi her yaş grubunda ; yeni başlayan nöbetlerde ve dirençli nöbetlerde hem monoterapi hem de kombine tedavi olarak kullanılabilir.

Çocuk hastalarda; Trileptal tedavisi etkilidir ve iyi tolere edilir.

Zihinsel problemi olan epilepsili çocuk ve adölesanlarda; Trileptal'in etkili olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir.

Yaşlı hastalarda; Trileptal etkilidir ve iyi tolere edildiği bulunmuştur.

Yaşam kalitesi bozulmuş hastalarda; Trileptal monoterapisinin hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak artırdığı bildirilmiştir.

Trileptal ile ilaç-ilaç etkileşiminin düşük olması çoklu ilaç tedavisi alan hastalarda kullanımını kolaylaştırarak elverişli kılmaktadır .

Diğer antiepileptik tedavilere dirençli olup, cerrahi müdahale kararı verilmekte olan hastalarda, Trileptal monoterapisi %25 oranında başarı sağlamıştır.

Sıkça sorulan sorular :

1) Trileptal'in endikasyonları nelerdir?
Sekonder olarak jeneralize olan ya da olmayan parsiyel nöbetlerle jeneralize tonik-klonik nöbetler.

2) Tegretol ve Trileptal arasındaki fark nedir?
Trileptal, Tegretol kadar etkili olmasının yanında otoindüksiyon yapmaması ve sitokrom P450 üzerinden metabolize olmaması nedeniyle ilaç etkileşimleri açısından tolere edilebilirliği daha yüksektir. Trileptal’in kan konsantrasyonu-doz ilişkisi lineer orantılı olması ve Tegretol’den farklı olarak dar terapötik penceresi olmaması nedeniyle kan düzeyi takibi gerektirmez. Tegretol tedavisi sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonları olan hastalarda Trileptal tedavisine geçilirse bu reaksiyonlar çok daha nadir görülür.

3) Trileptal’in tedavi dozu nedir?
Hedef doz erişkin ve yaşlı hastalarda günde 600-2400 mg’dır. Günlük toplam doz ikiye bölünerek ve hastanın klinik yanıtına bağlı artırılarak verilir. Sınırlı sayıda hastada, en fazla terapötik etkiyi elde etmek için günde 4200 mg’a kadar verilmiştir. Çocuklarda tedaviye 8-10 mg/kg/gün ile başlanıp 30 mg/kg/gün ile tedaviye devam edilir. Hastanın klinik yanıtına bağlı olarak en fazla 46 mg/kg/gün’e çıkılabilir.

4) Aşırı doz alınması durumlarında ne yapılmalıdır?
Doz aşımı vakalarında hastalar semptomatik tedaviyle düzelirler. Bugüne kadar bildirilen en fazla alınan doz yaklaşık 24000 mg’dır ve tüm hastalar semptomatik tedavi ile düzelmişlerdir.

5) Trileptal yiyeceklerle birlikte alınabilir mi?
Trileptal yiyeceklerle veya yiyecek olmaksızın alınabilir.

6) Hangi yaştaki çocuklar Trileptal kullanabilir?
2 yaşın altındaki çocuklarda Trileptal’in kontrollü klinik çalışmaları mevcut değildir. Bu yaşın üstündeki çocuklarda Trileptal kullanılabilir.

7) Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Trileptal tedavisi nasıl uygulanmalıdır?
Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez. Trileptal’in ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımıyla ilgili bir çalışma yoktur.

8) Böbrek yetmezliği olan hastalarda Trileptal tedavisi nasıl uygulanmalıdır?
Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dak) Trileptal tedavisi normal başlama dozunun yarısıyla (300 mg/gün) başlanmalı ve istenilen klinik yanıt elde edilene kadar yavaş yavaş artırılmalıdır.

9) Trileptal gebelikte kullanılabilir mi?
Trileptal plasentadan geçmektedir. Elde bulunan sınırlı sayıdaki veriye göre gebelikte Trileptal kullanımı ciddi doğumsal defektlere yol açabilir (yarık damak vs.). Bu nedenle gebelikte (özellikle ilk 3 ayda) Trileptal kullanımına karar verirken tedavinin faydaları ve olası riskleri göz önüne alınmalıdır. Gebelik kategorisi D’dir.

 

 

TEGRETOL

Tegretol şurup

Tegretol tablet

Tegretol CR 200 tablet

Tegretol CR 400 tablet

 

 

 

 

KEPPRA

Keppra 250 mg tablet

Keppra 500 mg tablet

Keppra 1000 mg tablet

 

 

LAMICTAL

Lamictal 5 mg
Çözünebilir / Çiğnenebilir Tablet

Her tablet 5 mg lamotrijin içerir.

Lamictal 25 mg ç/ç Tablet
Her tablet 25 mg lamotrijin içerir.

Lamictal 50 mg ç/ç Tablet
Her tablet 50 mg lamotrijin içerir.

Lamictal 100 mg ç/ç Tablet
Her tablet 100 mg lamotrijin içerir.

Lamictal 100 mg ç/ç Tablet
Her tablet 100 mg lamotrijin içerir.

Lamictal DC 200 mg ç/ç Tablet
Her tablet 100 mg lamotrijin içerir.